Regulamin dla artystów

Regulamin Targów Artystów i Designerów „Nówka Sztuka”

2024

REGULAMIN TARGÓW ARTYSTÓW I DESIGNERÓW „NÓWKA SZTUKA”

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w targach „NÓWKA SZTUKA 2024” zwanej dalej WYDARZENIEM. Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

 1. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Nówki Sztuki z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 27/22, 30-519 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000613974, NIP 6772403037, REGON 364429126, zwana dalej ORGANIZATOREM.
 2. Targi artystów i dizajnerów Nówka Sztuka 2024 odbywają się hybrydowo: stacjonarnie w Pałacu Sztuki przy Palcu Szczepańskim w Krakowie oraz poprzez galerię online.
 3. Wydarzenie stacjonarne odbędzie się w dniach 9-10.11.2024 od godz.11.00 do godz. 18.00
 4. Galeria online będzie czynna w dniach 4-30.11.2023 r.
 5. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 6. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
 • Strona – prowadzona w języku polskim przez Organizatora platforma online funkcjonująca pod adresem  www.nowkasztuka.com oraz wszystkie jej podstrony.
 • Prace – prace artystyczne, które mogą być przedmiotem sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu;
 • Uczestnik  – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać sprzedaży prac;
 • Sprzedawca – Uczestnik, który dokonuje sprzedaży Prac;
 • Kupujący – osoba (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca), która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Prac
 • Usługa – pełen zakres usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Uczestnik i Kupującego w celu umożliwienia sprzedaży prac wraz z obsługą płatności.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA STACJONARNEGO

 1. Udział w targach Uczestnik zgłasza poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie wydarzenia www.nowkasztuka.com Wypełnienie i odesłanie formularza nie jest gwarancją uczestnictwa w targach. O zakwalifikowaniu się na targi oraz wyznaczeniu lokalizacji stoiska Wystawca zostanie poinformowany drogą mailową.
 2. Warunkiem uczestnictwa w targach jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Rejestracja zgłoszeń zostanie zakończona w dniu 13.10.2024
 4. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania swojego portfolio prac artystycznych w pliku do 10 MB lub podania linku do portfolio online w formularzu zgłoszeniowym.
 5. O wyborze Uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń zadecyduje Organizator na podstawie ocen Jury Selekcyjnego.
 6. Zakwalifikowanie się do udziału w targach jako Uczestnik wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej i terminowej opłaty za wybrane stoisko na podstawie zlecenia przelewu lub faktury przesłanej drogą mailową przez Organizatora.
 7. Opłaty za potwierdzony udział w targach dokonuje się na konto Organizatora: Santander Bank 38 1090 2590 0000 0001 4179 1682 z adnotacją: Nazwa wystawcy
 8. Rezygnacja z udziału w targach jest możliwa w dowolnym momencie i powinna zostać zgłoszona Organizatorowi drogą mailową. Całkowity zwrot należności za stoisko w jest możliwy gdy rezygnacja wpłynęła do Organizatora w terminie powyżej 14 dni kalendarzowych od daty wydarzenia. Poniżej tego okresu opłata za stoisko nie będzie podlegała zwrotowi.
 9. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy na udział w Wydarzeniu.

II. ZAMÓWIENIE I WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

 1. Targi odbywają się w dniach 9-10.11.2024 od godz.11.00 do godz. 18.00
 2. Teren Targów będzie otwarty dla publiczności 9.11.2024 – 10.11.2024 od godz.11.00 do godz. 18.00
 3. Uczestnik dokonuje zamówienia stoiska określając jego wielkość w Formularzu Zgłoszeniowym.
 4. Przydział i lokalizacja stoiska należy do Organizatora.
 5. Stoisko jest ograniczone ściankami wystawienniczymi lub/i elementami ekspozycyjnymi. Uczestnik we własnym zakresie odpowiada za aranżację wynajętej przez siebie powierzchni wystawienniczej tylko i wyłącznie pracami, które zostały zaakceptowane przez jury selekcyjne.
 6. Organizator zapewni możliwość wynajęcia dodatkowego wyposażenia za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem (stoły, krzesła).
 7. Wszystkie prace powinny być wycenione, a cena wyeksponowana i widoczna dla Kupujących.
 8. Uczestnik może we własnym zakresie fiskalizować sprzedaż lub za pośrednictwem kasy fiskalnej Targów.
 9. Wystawca oświadcza, iż przedmiotowe produkty stanowią jego własność, są pełnowartościowe i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 10. Bez zgody Organizatora Uczestnik nie może podnajmować ani udostępniać stoiska osobom trzecim.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Przestrzeń targów będzie dostępna dla Uczestników w piątek 8.11.2024 w godz. 12-18.00 oraz od godz. 8.00 w pierwszym dniu targów tj. 9.11.2024 oraz od godziny 09.00 rano w drugim dniu targów 10.11.2024.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zakończenia przygotowania swojego stoiska przed godz. 18.00 w piątek 8.11.2024 r.
 3. Demontaż stoiska w godzinach otwarcia targów dla publiczności jest niedozwolona.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do demontażu stoiska do 2 godzin od zamknięcia targów 10.11.2024.
 5. W ramach podstawowej opłaty targowej Uczestnik ma prawo do eksponowania swoich prac wyłącznie w obrębie wykupionego stoiska.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawcy spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. W czasie montażu i demontażu stoiska, jak i w okresie trwania targów Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za kradzież lub uszkodzenia materiałów i urządzeń na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu Uczestnik powstałe na skutek działania siły wyższej.
 7. Organizator zabrania zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz używania sprzętu pożarniczego do innych celów.
 8. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego.
 9. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowych.

IV. ZAMÓWIENIE USŁUGI W GALERII ONLINE

 1. Usługę stanowi umożliwienie dostępu poprzez Internet do strony www.nowkasztuka.com i świadczenie następujących usług:
 • Zamieszczanie prac
 • Katalogowanie, prezentowanie i upublicznianie prac
 • Zarządzanie i administrowanie zamieszczaniem prac
 • promocja Uczestników
 1. Udział w wydarzeniu Uczestnik zgłasza poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie wydarzenia www.nowkasztuka.com Wypełnienie i odesłanie formularza nie jest gwarancją uczestnictwa. O zakwalifikowaniu się na wydarzenie uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania swojego portfolio prac artystycznych w ilości 8 prac w pliku do 10 MB lub podania linku do portfolio online w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o przesłanie do oceny jury prac, które będą w sprzedaży.
 3. O wyborze Uczestników oraz prac prezentowanych w galerii online spośród nadesłanych zgłoszeń zadecyduje Organizator.
 4. Uczestnik po zakwalifikowaniu na wydarzenie zobowiązuje się do terminowego nadsyłania materiałów informacyjnych w tym biogram, zdjęcia oraz wycena obiektów wystawionych na sprzedaż.
 5. Sprzedaż prac odbywa się tylko i wyłącznie pomiędzy Uczestnikiem a Kupującym poprzez kontakt mailowy.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników i Kupujących powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, bez szkody dla innych osób lub podmiotów. Niedozwolone jest również wykorzystywanie Strony do działania na szkodę innych osób lub podmiotów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone treści i obrazy.
 8. W celu korzystania z Usług poprzez Stronę Uczestnicy i Kupujący muszą mieć dostęp do komputera (poczta elektroniczna, Facebook, przeglądarka Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Miscrosoft Edge w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.x lub nowszej, Opera w wersji 40.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej), Internetu.
 9. Uczestnik jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 10. Zabronione jest zamieszczanie na Stronie treści wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywające do nienawiści, umieszczanie treści pirackich oraz wirusów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania powyższych treści.

V. ZASADY OGÓLNE UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik dokonuje zamówień Usług w Formularzu Zgłoszeniowym.
  2. Cennik uczestnictwa – early bird (do 5.09.2024):

 

 • STREFA DEBIUTÓW: Stoisko 1 x 2 m /*rabat dla studentów kierunków artystycznych – 400 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 1 x 2 m – 520 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 2 x 2 m – 680 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 3 x 2 m – 950 zł brutto
 • TYLKO PREZENTACJA ARTYSTY/MARKI ONLINE W DNIACH 9-30.11.2024 /*kontakt poprzez galerię online/: 350 zł brutto, dla studentów kierunków artystycznych: 250 zł

 

Cennik uczestnictwa:

 

 • STREFA DEBIUTÓW: Stoisko 1x 2 m /*rabat dla studentów kierunków artystycznych – 450 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 1 x 2 m – 590 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 2 x 2 m – 740 zł brutto
 • STREFA PROFESJONALISTÓW: Stoisko 3 x 2 m – 1050 zł brutto
 • TYLKO PREZENTACJA ARTYSTY/MARKI ONLINE W DNIACH 9-30.11.2024 /*kontakt poprzez galerię online/: 400 zł brutto, dla studentów kierunków artystycznych: 300 zł

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przeprowadzania transakcji sprzedażowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Uczestnikiem a Kupującym.
 3. Wszystkie ceny podane w Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki (pokrywa je Kupujący).

VI. LICENCJE

1. Umieszczając w Stronie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworu oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Strony i działalności Organizatora.

2. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
 • wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
 • relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
 • publikacje w gazetach i czasopismach,
 • rozpowszechnianie w Internecie, na Stronie, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,
 • udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Organizator oświadcza że stosuje się do RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE].

2. Administratorem danych jest Fundacja Nówki Sztuki z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 27/22, 30-519 Kraków, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000613974, NIP 6772403037, REGON 364429126

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest traktowane poufnie a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

4. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku autora i zgłoszonych prac w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z promocją wydarzenia, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2024 roku

IX. KONTAKT

1. Fundacja Nówki Sztuki z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 27/22, 30-519 Kraków

2. Kontakt mailowy: info@nowkasztuka.com